God kennen?…

Ben je op zoek naar God en wil je Hem persoonlijk leren kennen?
Het hart van God gaat naar je uit, Hij heeft je diep lief en wil niets liever dan in contact met je komen.
God wil een hart-tot-hart relatie met je hebben.

Wat staat hierover in de Bijbel?…

De Bijbel is het woord van God.
Als we de Bijbel lezen laten we Hem aan het woord.
Laten we eens kijken wat Hij erover te zeggen heeft….

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft”. 
Johannes hoofdstuk 3 vers 16

Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enig ware God, en Jezus als de Christus Die U naar de aarde hebt gestuurd”.
Johannes hoofdstuk 17 vers 3

Hier staat dat God Zelf je liefheeft en dat Hij Zijn Zoon Jezus naar de aarde heeft gezonden. Als je in Jezus gaat geloven ga je niet verloren.

Contact met God?…

De reden dat we Gods liefde en zorg niet ervaren in ons leven is omdat we het contact met God verloren hebben.
Het contact met God hebben we verloren omdat wij God niet betrekken in ons leven, we willen niet afhankelijk van Hem zijn.
Verantwoording aan God afleggen? We lachen erom, spotten er soms mee.
We kiezen er veel liever voor om onze eigen weg te gaan.
Die eigenzinnigheid, want dat is het eigenlijk, noemt de Bijbel “zonde”.

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid”.
Romeinen hoofdstuk 3 vers 23

Maar weet je, als we de “nabijheid van God” missen dan missen we Hem zelf.
Iemand kan trouw naar een kerk toe gaan, de Bijbel van alle kanten kennen, maar toch nog zonder God leven.
Hoe komt dit?
Dit komt omdat  de zonde -een weg zonder God gaan-een geestelijke scheiding heeft gebracht tussen God en die persoon.

Onze eigen zin, onze eigen weg,  gaat recht in tegen de wil van God.
Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet (de wet van God is Zijn wil) en kan dat ook niet.
Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen”. 

Romeinen hoofdstuk 8 vers 7

God is Heilig…

De heiligheid van God is bijna niet te omschrijven maar als je aan perfecte puurheid, liefde, waarheid, rechtvaardigheid en goedheid denkt, kom je een beetje in de buurt van de betekenis. 

Wij mensen zijn zondig:
” Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet”.
Romeinen hoofdstuk 7 vers 18

Wat zijn zonden volgens de bijbel?
“Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid; afgoderij en spiritisme; haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen.
Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen”.

Galaten hoofdstuk 5 vers 21

In dit rijtje staan een paar bekende dingen en als we eerlijk zijn moeten we wel toegeven dat er weinig goeds in ons te ontdekken valt.

Onze zonden veroorzaken een kloof, een onoverbrugbare afgrond tussen God en ons.
Wat we ook doen, hoe we ons ook inspannen met goede dingen, het is voor ons onmogelijk die kloof te overbruggen.

Mogelijk?…

Doordat God Zijn Zoon Jezus naar de wereld toegezonden heeft, is Hij Zelf naar ons toegekomen.
Waarom eigenlijk?
Omdat Hij ons zo gigantisch diep liefheeft en ons in onze verlorenheid wilde opzoeken. 
In Jezus kwam God Zelf naar ons toe en heeft ons de weg naar Hemzelf toe gewezen.

“Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft”.
Johannes hoofdstuk 3 vers 16

Op die manier heeft Hij het onmogelijke mogelijk gemaakt.
In Jezus geeft God een manier om de kloof tussen Hem en ons te overbruggen.

“Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren”.

Romeinen hoofdstuk 5 vers 8

In onze plaats…

Volgens de Bijbel is de mens die  zonder God wil leven en in zonde wil leven schuldig en het loon van de zonde is de dood.
Deze schuld heeft Jezus op Zich genomen, Hij is daarvoor terechtgesteld en gestorven. Zo stierf Hij in onze plaats, droeg onze straf.

“De zonde betaalt een hard loon: De dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here”.
Romeinen hoofdstuk 8 vers 5

Nadat Jezus onze straf gedragen heeft en is gestorven is Hij opgestaan uit de dood.

 “Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken.
Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond”.

1 Korinthiërs hoofdstuk 15 vers 3 

Jezus was de Enige die in staat was deze straf voor ons te dragen omdat Hij zonder zonde was.
Jezus’ sterven en Zijn opstanding maakt het contact tussen God en mensen opnieuw mogelijk.
Jezus is de Enige die ons bij God kan brengen.

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, antwoordde Jezus, “Ik ben de enige weg tot de Vader”.
Johannes hoofdstuk 14 vers 6

Als we deze boodschap accepteren en aanvaarden kunnen we Jezus vragen in ons leven te komen.
Het gaat erom dat je Hem in je hart, in je diepste kern wil toelaten.
Als je die stap oprecht neemt  ga je Gods liefde en zorg in je leven óók ervaren.

“Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden”.

Johannes hoofdstuk 1 vers 12

Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God”.
Efeziërs hoofdstuk 2 vers 8

Als we Jezus uitnodigen om in ons leven te komen gaan we God centraal stellen in ons bestaan. We mogen er dan op vertrouwen dat God onze zonden vergeven heeft, het zeker weten een kind van Hem te zijn.
Als kind van God gaan we niet verloren als we sterven, maar mogen we zeker weten dat we behouden zijn. 
We zullen het leven dat na onze lichamelijke dood gaat beginnen, tot in eeuwigheid bij Hem door brengen.

Hoe nodig ik Jezus uit?…

Deze stap kun je zetten door te bidden. Bidden is gewoon praten met God.
Je kunt Hem uitnodigen om in je hart te komen.

Je kunt bijvoorbeeld bidden:

Jezus, ik wil u graag persoonlijk leren kennen en U uitnodigen om in mijn leven te komen.
Ik geloof dat U de straf voor mijn zonden heeft gedragen en dat het daardoor voor mij mogelijk is dat ik contact met God kan krijgen.
Ik vraag U mijn zonden te vergeven, alles wat ik in woord en daad tegen Uw wil in gedaan heb.
Ik open mijn hart voor U en accepteer U als Zoon van God en mijn Verlosser.
Daarmee geef ik vanaf dit ogenblik mijn leven helemaal aan U over.
Ik dank U dat U een goede toekomst voor mij heeft en dat U mij zo liefheeft.

Heb je dit gebeden? en meende je het helemaal?
Dan mag je erop vertrouwen dat Jezus in je leven binnen is gekomen en je zonden zijn vergeven.
Je bent nu een kind van God geworden en hebt eeuwig leven ontvangen.
Het contact tussen God en jouw is tot herstel gekomen.

Jezus zei“Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem”.
Openbaring hoofdstuk 3 vers 20

“En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in Zijn Zoon is.
Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven; maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt.
Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt”.

1 Johannes hoofdstuk 5 vers 11

Marty Nyström

Shepherd of my soul I give You full control
Wherever You may lead I will follow
I have made the choice to listen for Your voice
Wherever You may lead I will go

Be it in a quiet pasture or by a gentle steam
The Shepherd of my soul is by my side
Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep
The Shepherd of my soul will be my guide

Tot slot…

Probeer er een gewoonte van te maken God te danken dat Jezus in je leven is gekomen. Gewoon door in je eigen woorden met God te praten.
Vertrouw op Gods beloften en ga niet op je gevoel af.
Gods beloften kun je vinden in de Bijbel, daarom is het goed daar dagelijks in te lezen.
En zoek contact met andere mensen die in Jezus geloven.

Neem eens een kijkje bij de links die op deze site staan.
Links 

Beraja
www.leeseenbijbel.nl