Serie met een vlotte beschrijving van alle Bijbelboeken.
Deel 2 

Mattheus in het kort…

Stilte verbroken…

In de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament is het 400  jaar stil geweest in de geschiedenis van het spreken van God.
Maar nu gaat er iets bijzonders gebeuren, God begint opnieuw te spreken!

De Link gelegd…

Het Nieuwe Testament wordt geschreven onder de inspiratie en leiding van de Geest van God.
De Geest van God wordt ook wel de Heilige Geest genoemd.
Mattheüs is de eerste van de 4 Evangeliën.
Hierin wordt de link tussen het Oude en het Nieuwe Testament gelegd.

Grand opening…

Het is verrassend dat dit eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament begint met het geslachtsregister, de genealogie van Jezus.
Er staat niets in de Bijbel zonder reden en ook deze opsomming van namen heeft een bedoeling. Mattheüs wil zijn Joodse tijdgenoten erop wijzen dat Jezus uit het geslacht van Koning David afstamt. Met deze “grand opening” maakt Mattheüs meteen ook duidelijk dat Jezus niet alleen van een koninklijke lijn afstamt, maar Hij ook de beloofde Messias is.

Messias?…

Een Messias is een verlosser.
Mattheüs wil op een duidelijke wijze aantonen dat Jezus niet zomaar een leraar of verlosser is en hij introduceert Jezus als de Koning, de Messias en de enige Verlosser.
Hij zet deze boodschap als het centrale thema in zijn verslag neer en richt zich hiermee in de eerste plaats tot  de Joden.
Er werd door het Joodse volk in die periode met verlangen uitgekeken naar de Messias.
Lang voordat de geboorte van Jezus plaatsvond, eeuwen daarvoor, was dit unieke gebeuren  aangekondigd door profeten, mensen die namens God spraken.
Het is God Zelf die de komst van Jezus beloofde!

Het plaatje compleet…

Als je in de Bijbel gaat lezen, in het oude Testament, kom je allerlei schaduwbeelden tegen in de verhalen.
Veel verhalen in de Bijbel zijn voor ons als wegwijzers opgeschreven en verwijzen naar de komst van deze Messias-Koning, Jezus.
Hierover te lezen maakt het plaatje over Jezus compleet.

Betrouwbaar…

Mattheüs deed zijn best om het leven en de woorden van Jezus zo betrouwbaar mogelijk vast te leggen.
Om te laten zien dat Jezus werkelijk de  beloofde Messias-Koning was  gebruikte hij de oude geschriften en overleveringen.
Het is opvallend hoe vaak hij verwijst naar profetieën in het Oude Testament die over Jezus gaan.
Telkens lees je weer: “opdat vervuld zou worden”….
Mattheüs is een ooggetuige geweest van het optreden van Jezus en heeft alles wat hij heeft gehoord of  gezien zo betrouwbaar mogelijk opgeschreven circa 60 of 70 na Christus.
Waarschijnlijk heeft hij dit  in het Aramees gedaan, dat was de vorm van het Hebreeuws in die periode.

De indeling van het verslag…

Mattheüs groepeerde in zijn verslag de onderwerpen die hij belangrijk vond om
door te geven.
In grote lijnen komt het hier op neer:

* Geslachtsregister van Jezus.
*De zwangerschap van Maria,  de moeder van Jezus.
*Geboorte van Jezus.
*Optreden van Johannes de doper.
*Doop van Jezus.
*Verzoeking in de woestijn.
*Roeping van de discipelen.
*Start van Jezus openlijke optreden.
*Jezus optreden in Galilea.
*Jezus op weg naar Jeruzalem.
*Het lijden van Jezus.
*Het sterven van Jezus.
*Jezus opstanding uit de dood.
*De verschijning van de levende Jezus aan Zijn volgelingen.
*De zendingsopdracht die Jezus aan Zijn volgelingen geeft.

In vogelvlucht…

De geboorte…

Uitvoerig staat staat Mattheüs stil bij de zwangerschap van Maria en geboorte van Jezus. Ook geeft hij veel aandacht aan het gebeuren daaromheen.


Er staat een heldere bijzondere ster aan de hemel…

Johannes…

Dan vertelt hij over Johannes de doper, een neef van Jezus die door te prediken de weg voor Jezus baande en Mattheüs staat stil bij het moment dat Jezus door Johannes wordt gedoopt.


De hemel gaat open, er komt een duif…

Op de proef gesteld…

Het verhaal van het verblijf van Jezus in de woestijn wordt door  hem beschreven.
Jezus is  40 dagen in de woestijn zonder eten en drinken.
In deze periode wordt Jezus op de proef gesteld door de tegenstander van God.
De tegenstander, de vijand van God, kennen we onder de naam Satan of duivel.
Over deze tegenstander van God lezen we al in Genesis hoofdstuk 3.

Hij houdt stand…

Dezelfde sluwe tactiek die Satan  gebruikte om Eva te misleiden, probeert hij ook op Jezus toe te passen.
Door de woorden van God anders te formuleren probeert hij Jezus zo ver te krijgen dat Hij hem gaat aanbidden.

Jezus laat Zich niet hierdoor niet meeslepen, Hij doorstaat de proef en verzoeking.
Jezus houdt stand en gebruikt hierbij het woord van God om de Satan te antwoorden.

 “Er staat geschreven”.

Na deze zware woestijnperiode gaat Jezus in Kapernaüm wonen, een stadje dat ligt aan het meer van Galilea.

Het begint…

Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken en Zijn boodschap bekend te maken. Hij reisde door heel Galilea  en genas de mensen van allerlei kwalen en ziekten.
De boodschap van Jezus was dat de mensen zich tot God moesten bekeren.
Begin een nieuw leven.

Het hemelse koninkrijk is nabij.

De Leraar

 Mattheüs laat ook Jezus als Leraar zien.
Jezus gaf Zijn leerlingen allerlei inzichten en instructies.
Eén van die prachtige lessen van Jezus kun je lezen in Mattheüs hoofdstuk 5.
Jezus heeft ondertussen  een team van 12 mannen om Zich heen die persoonlijk onderwijs van Hem krijgen.
Deze volgelingen, waarvan Mattheüs er ook een is, worden discipelen genoemd.
De opleiding die ze krijgen duurde ruim 3 jaar en wat ze leren van Jezus, brengen ze in praktijk.


Training & Teamwork…

Voorbeelden…

Mattheüs geeft ons een idee over de onderwijsmethode van Jezus.
Hij gebruikte allerlei situaties en dagelijkse voorbeelden om dingen duidelijk te maken. Dat noemen we gelijkenissen.
Er waren veel mensen, mannen, vrouwen en kinderen die Jezus volgden.
Hongerig om alles te horen wat Jezus zei, trokken ze met Hem mee.
Het hart van Jezus ging naar deze mensen uit en Hij  gebruikte deze praktische manier van onderwijs voor de mensen om Hem heen.
Daarnaast gaf Hij extra uitleg over alles aan Zijn discipelen.


Zie met je ogen en hoor met je oren…

Wonderen…

Mattheüs verteld verder over de wonderen die Jezus heeft gedaan.
In hoofdstuk 14 en 15 staan een paar hele bijzondere wonderen beschreven.

Manden met brood.

Blijf trouw…

Belangrijk zijn de woorden die Jezus in Mattheüs hoofdstuk 24 speekt. Deze gaan over de wereldgeschiedenis, over het toenemen van het kwaad, oorlogen en rampen, over het einde van alle dingen.
Het is een sobere voorspelling en Hij geeft aan dat Zijn volgelingen het heel moeilijk krijgen.
Degene die dwars door alle ellende heen trouw blijven aan Jezus zullen behouden worden.

Let goed op en laat je niet misleiden!

Verraden…

De tijd breekt aan dat Jezus zal worden verraden door Judas Iskariot, één van Zijn 12 discipelen.
Judas had zijn hart opengezet voor de influistering van de tegenstander, Satan.
Mattheüs beschrijft precies hoe alles is gegaan.
Aangrijpend om te lezen zijn de hoofdstukken 26 en 27 over het verraad, de vreselijke folteringen die Jezus heeft ondergaan en de beschrijving van zijn sterven.


De aarde beefde en de rotsen spleten…

Overwonnen!…

 In hoofdstuk 28 besluit Mattheüs zijn verslag door te vertellen dat de dood door Jezus is overwonnen.
Hij is niet dood in het graf gebleven, maar uit de dood opgestaan, levend geworden.


“Vrede” zei Hij…
 

De Opdracht…

De discipelen ontvangen de laatste opdracht van Jezus op de Olijfberg.
Ga de hele wereld in en vertel iedereen wat je van mij hebt geleerd zei Hij.
Met deze slotwoorden van Jezus, sluit ook Mattheüs zijn verslag af.
De laatste woorden zijn vol van kracht, woorden van bemoediging voor de mannen om de taak die voor hun lag te kunnen doen.


Jezus zei: “En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij jullie, tot het einde van de tijd”.

Beraja.
www.leeseenbijbel.nl