Bijbel 1

De Bijbel….een geweldig cadeau van God!


Hoe zit de Bijbel in elkaar?

De bijbel bestaat uit 66 boeken die onderverdeeld zijn in het 2 delen.
Het 1e deel is het Oude Testament    (O.T)
Dit bestaat uit 39 boeken en is geschreven in het Hebreeuws.
Het 2e deel is het Nieuwe testament (N.T)
Dit bestaat uit 27 boeken en is geschreven in de omgangstaal van die tijd, het Grieks.

  1+1=1

Je kunt het Nieuwe Testament niet scheiden van het Oude Testament. 
In het Nieuwe Testament staan giga veel aanhalingen uit het Oude Testament.
Daarom vormen de beide Testamenten een eenheid.

Vol beloften!

Veel mensen weten niet zo goed raad met het Oude Testament.
Ze lezen het als spannende verhalen en genieten van de mooie stijl waarin de Bijbel geschreven is. 
Maar het Oude testament is véél meer!
Het staat vol  beloften van God. Veel beloften gaan over de komst van Zijn Zoon.
De naam van de Zoon van God is Jezus Christus.

Vervulde beloften!

Het Nieuwe Testament heeft enorm veel aanhalingen uit het Oude Testament, zo’n 400!
De belofte van God is toen in vervulling gegaan, Jezus is gekomen.
Hier lezen we de verslagen over Jezus. Opgeschreven door ooggetuigen.
Jezus laat ons zien Wie God is, Hij is een afdruk van God,  Zijn Vader.

Oude testament

High 5 books

De eerste 5 boeken van het Oude Testament (O.T) zijn waarschijnlijk door Mozes geschreven.
Ze worden ook wel De Wet genoemd.
Een moeilijk woord voor deze 5 boeken is Pentateuch.
      1      -Genesis
      2      -Exodus
      3      -Leviticus
      4      -Numeri
      5     -Deuteronomium

De schepping van de hemel en de aarde, geschiedenisverhalen, wetten en voorschriften van God staan hierin beschreven.

Geschiedenis

De volgende 12 boeken gaan over de geschiedenis van Israël.

1       -Jozua
2       -Richteren (rechters)
3       -Ruth
4       -1 Samuel
5       -2 Samuel
6       -1 Koningen
7       -2 Koningen
8       -1 Kronieken
9       -2 Kronieken
10    -Ezra
11    -Nehemia
12    –Ester

Poëzie en Wijsheid

Deze boeken zijn vol van wijsheid en geven diepe inzichten.

1       – Job
2       -Psalmen
3       -Spreuken
4       -Prediker
5       -Hooglied

De Profeten

De Profeten sluiten het Oude Testament (O.T) af
16 mannen, die stuk voor stuk persoonlijk geroepen waren door God.
Hun taak was om namens God te spreken. Deze Profeten moesten soms scherpe dingen zeggen, maar hadden ook woorden van hoop en troost namens God.  Moedige mannen dus.
In de Bijbel zijn de Profeten onderverdeeld in de “grote” en “kleine” profeten.

Hiermee wordt niet bedoeld dat de ene profeet belangrijker of groter is dan de ander, maar het gaat hier over het volume van het boek.
De grote profeten zijn:

1       -Jesaja
2       -Jeremia
3       –Klaagliederen*
4       -Ezechiël
5       –Daniël

*(De Klaagliederen zijn door Jeremia geschreven)
 
De kleine profeten zijn:

1       -Hosea
2       -Joël
3       -Amos
4       -Obadja
5       -Jona
6       -Micha
7       -Nahum
8       -Habakuk
9       -Sefanja
10    -Haggai
11    -Zacharia
12    –Maleachi

 Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament bevat 27 boeken.
21 hiervan staan bekend als De Brieven.

4 Evangelieën


De eerste 4 boeken uit het Nieuwe Testament noemen we de Evangeliën.
Hier vinden we een verslag over het leven van Jezus, de beloofde verlosser.
De betekenis van Evangelie is: Goed Nieuws.
Het goede nieuws waar hierover gesproken wordt is dat Jezus, Die de Zoon van God is, naar de wereld gekomen is om ons ( als we dat willen) te verzoenen met God.
De 4 Evangeliën zijn

1       -Mattheüs
2       -Marcus
3       -Lucas
4       -Johannes

Handelingen

Na de 4 Evangeliën komen we bij het boek Handelingen.
Handelingen is een boek vol actie en geeft een verslag over de volgelingen van Jezus.
Over de reizen die ze ondernamen om het goede nieuws overal te vertellen.
Het boek Handelingen heeft een open einde…het is dus geen afgesloten boek.
Overal in de wereld gebeuren er, ook vandaag nog,  dingen die je in Handelingen kunt lezen.
Dit heeft te maken met de Heilige Geest.

De Brieven

Om te kunnen communiceren schreef men elkaar brieven.
In het Nieuwe Testament staan 21 brieven met uitleg en goede raad voor de christenen.
Deze brieven zijn een belangrijke hulpbron voor een christen. Een praktische gids.
De volgende brieven zijn van Paulus.

1       -Romeinen
2       -1 Corinthiërs
3       -2 Corinthiërs
4       -Galaten
5       -Efeziërs
6       -Filippenzen
7       -Colossenzen
8       -1 Thessalonicenzen
9       -2 Thessalonicenzen
10     -1 Timotheüs
11     -2 Timotheüs
12     -Titus
13     -Filemon

 
De overige brieven zijn:

1       –Hebreeën
2       -Jacobus
3       -1 Petrus
4       -2 Petrus
5       -1 Johannes
6       -2 Johannes
7       -3 Johannes
8       -Judas

De Openbaring van Johannes

De Openbaring is opgeschreven door dezelfde Johannes die het Evangelie en de 3 brieven heeft geschreven.
Het is een onthulling van de plannen van God over het einde van de tijd zoals wij die nu kennen.
Heel duidelijk klinkt de boodschap dat God het laatste woord heeft in de wereldgeschiedenis.
Hij heeft uiteindelijk alles onder controle.
Voor degene die vertrouwen op God en geloven in Jezus Christus is Openbaring een boek van hoop.

Handig om te weten

De Bijbelboeken hebben hoofdstukken.
Deze hoofdstukken zijn onderverdeeld in genummerde verzen.
Voor het gemak gebruikt men afkortingen van de Bijbelboeken.
Dus als er staat…. Ps 3:9
Kun je dit vinden in het Oude Testament (O.T)
Onder de Psalmen hoofdstuk 3 vers 9
Als er staat….Joh 3:16
Kun je dit lezen in het Nieuwe Testament (N.T)
In het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 3 vers 16

Afkortingen in het Oude Testament:

Genesis – Gen
Exodus – Ex
Leviticus – Lev
Numeri – Num
Deuteronomium – Deut
Jozua – Joz
Richteren – Richt
Ruth – Ruth
I Samuel – I Sam
II Samuel – II Sam
I Koningen – I Kon
II Koningen – II Kon
I Kronieken – I Kron
II Kronieken – II Kron
Ezra – Ezra
Nehemia – Neh
Ester – Esth
Job – Job
Psalmen – Ps
Spreuken – Spr
Prediker – Pred
Hooglied – Hoogl
Jesaja – Jes
Jeremia – Jer
Klaagliederen – Klaagl
Ezechiel – Ez
Daniel – Dan
Hosea – Hos
Joel – Joel
Amos – Amos
Obadja – Obad
Jona – Jona
Micha – Mich
Nahum – Nah
Habakuk – Hab
Sefanja – Sef
Haggai – Hag
Zacharia – Zach
Maleachi – Ma

Afkortingen in het nieuwe Testament:

Mattheus– Matth
Markus – Marc
Lucas – Luc
Johannes – Joh
Handelingen – Hand
Romeinen – Rom
Corinthe – I Cor
II Corinthe – II Cor
Galaten – Gal
Efeziers – Ef
Filippensen – Fil
Collossenzen – Col
I Tessalonicenzen – I Thes
II Tessalonicenzen– II Thes
I Timotheus – I Tim
II Timotheus – II Tim
Titus – Tit
Philemon – Phil
Hebreeen – Hebr
Jacobus – Jac
I Petrus – I Petr
II Petrus – II Petr
I Johannes – I Joh
II Johannes – II Joh
III Johannes – III Joh
Judas – Jud
Openbaringen – Openb

In de vervolg artikelen zal gebruik gemaakt worden van de hierboven genoemde afkortingen.

 
Beraja.
www.leeseenbijbel.nl

Bijbel 2

De Bijbel…. geweldig boek!

De Bijbel is niet alleen een geweldig boek om te lezen maar heeft ook een boeiende geschiedenis.

De verzamelaar

De eerste Bijbelvertaling is gemaakt in Egypte zo’n beetje rond 250 jaar voor Christus.
In die periode bedacht koning Ptolemeüs dat hij zijn boekenverzameling pas echt compleet had als hij een Griekse Bijbel vertaling op zijn boekenplank kon zetten.
Hij was vastbesloten, die vertaling moest er komen!
Om dat voor elkaar te krijgen liet hij 72 sublieme vertalers uit Jeruzalem overkomen naar Egypte,
Deze slimme mannen moesten de enorme klus klaren.
Tijdens het werk verbleven ze op een eiland, maar keken niet naar elkaars vertaalwerk.
Iedere persoon vertaalde de 5 boeken.
Het bijzondere aan het verhaal is dat alle vertalingen, toen ze af waren, precies hetzelfde waren!

De complete Bijbel

In de eeuwen daarna is de Bijbel vele malen vertaald.
Het bleef niet bij de eerste 5 boeken, maar alle 66 boeken, waaruit de Bijbel bestaat, werden vertaald. Woord voor woord, letter voor letter. Zo accuraat als mogelijk was.

1e Nederlandse vertaling

De allereerste complete Bijbelvertaling (het Oude en het Nieuwe Testament) in het Nederlands verscheen in 1637.
Daarna zijn er telkens nieuwe Bijbelvertalingen bijgekomen.
Dat deed men om de Bijbel een beetje begrijpelijk te houden.

Deze tijd

De Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) is verschenen in 2004.
Eenvoudig om te begrijpen is de vertaling van Het Boek.
Deze verscheen in 1988.
Eigenlijk is Het Boek geen echte Bijbelvertaling maar meer een gedachte-voor-gedachte-vertaling. Duidelijk en makkelijk om te lezen dus.
Als kennismaking met de Bijbel is lezen in Het Boek een goed begin.

de NBV en Het Boek zijn online te lezen.
www.biblegateway.com

Beraja.
www.leeseenbijbel.n