ONS WERK STEUNEN?
Dat kan door een gift te geven via
Bankrekeningnummer: NL55 SNSB  0947 8906 37
T.a.v. Stichting Leeseenbijbel.nl

ANBI status.
Stichting Leeseenbijbel.nl is een  ANBI-erkende Stichting.
Hiermee zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting. 
In verband met onze ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en de nieuwe normen die hiervoor gelden verstrekken wij de volgende gegevens:

Gegevens Stichting Leeseenbijbel.nl
De statutaire naam is Stichting Leeseenbijbel.nl
De Stichting is middels notariële acte opgericht op 23 maart 2012
De statutaire zetel is in de gemeente Zwolle.
De Stichting heeft de SBI-code:94911 en valt onder religieuze organisaties.
Stichting Leeseenbijbel.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 26 maart 2012 onder nummer 54961041

Bestuurssamenstelling:  
Het bestuur van de Stichting Leeseenbijbel.nl bestaat uit twee bestuursleden:
Voorzitter  :              A.M. Peterse
Secretaris :             J. v.d. Brandhof

Beleidsplan:
Gratis verspreiding van de flyer “geloof het of niet” gekoppeld aan de informatieve website van de Stichting www.leeseenbijbel.nl
Ondersteuning van diverse kerkelijke activiteiten.
Voorlichting over de Bijbel geven op beurzen en aan groepen.

Doelstelling:
Stichting Leeseenbijbel.nl heeft als doel om zonder winstoogmerk de Bijbel te promoten en streeft ernaar om de Bijbel onder een zo breed mogelijk publiek bekend te maken.
Zij wil geen organisatie met leden worden maar wil een brug zijn tussen iedereen in de samenleving en bestaande kerkinstituten.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door de gratis verspreiding van de brochure “Geloof het of niet”
Informatieve artikelen op de website www.leeseenbijbel.nl
Ondersteuning van kerkelijke activiteiten.

Uitgevoerde activiteiten 2012-2013
Verspreiding van de brochure “Geloof het of niet” in Zwolle.
Onderhoud van de website www.leeseenbijbel.nl

Financiële verantwoording 2012
StichtingLeeseenbijbel.nl

Saldo 01-01-2012
Spaarrekening :        € 0,
Baten:
Giften                          € 100,00

Saldo 0-1-2012
Betaalrekening:        € 0,
Baten:
Giften                          € 900,00
Lasten:
Betalingsverkeer     € 47,38
Kosten website       € 413,82


Totaal                        € 461,20

Baten                        € 900,00
Lasten                      € 461,20


Totaal                       € 438,80


 

Saldo31-12-2012
Betaalrekening  € 438,80
Spaarrekening  € 100,00